WM F3A 2003
The Liechtenstein-Team

WM F3A 2003
Nick Schädler ready to start

WM F3A 2003
fltr Raimund Wehrle, Adolf K., Roland Matt, Wolfgang Matt, Nick Schädler

WM F3A 2003
Online information to Liechtenstein

WM F3A 2003
Roland before take off

WM F3A 2003
Wolfgang in the finals

WM F3A 2003
Roland finished 8th and Wolfgang 10th

WM F3A 2003
Some PL Prod-pilotes

WM F3A 2003
1st Christophe PlR
2nd Quique Somenzini
3rd Chip Hyde

WM F3A 2003
1st USA
2nd Frankreich
3rd Japan

WM F3A 2003
The banquet was great

WM F3A 2003
Welcome party in Liechtenstein for the F3A- and F3B-team
More details: www.mfgl.li